نیبرود صاخ یاه تیلباق

AutoShare زا هدافتسا

.دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کي هب ميس یب روطب نيبرود .دوش یم هريخذ دنمشوه نفلت رد راکدوخ روطب سکع ،ديريگ یم نيبرود اب ار سکع یتقو

یسرتسد Wi-Fi هنیزگ هب ،دنمشوه نفلت رد4 4 لصو دوخ نیبرود هب ار نفلت و دینک ادیپ

.دینک

نفلت هب ،دش رهاظ نیبرود یور وشزاب مایپ رگالصو نیبرود هب هک دیهدب ار ناکما نیا دنمشوه

.دوش

.ديريگب سکع کي5 5

.دباي یم لاقتنا دنمشوه نفلت هب سپس و ،دوش یم هريخذ نيبرود رد هدش هتفرگ سکع
Samsung SMART همانرب1 1 دنمشوه نفلت یور ار CAMERA App

.دينک بصن

.دينک نشور ار AutoShare یگژيو2 2

Samsung SMART همانرب3 3 دنمشوه نفلت یور ار CAMERA App

.دينک ارجا

8