اتصال به یک WLAN و پیکرباتصااتصال به یک

نکمم ،هکبش سیورس ناگدنهد هئارا یخرب طسوت هدش هئارا دازآ یاه WLAN باختنا تروص رد

.دینک دراو WLAN هب لاصتا یارب ار دوخ روبع زمر و هسانش .دوش رهاظ دورو هحفص کی تسا

.دیریگب سامت هکبش سیورس ناگدنهد هئارا اب ،سیورس ای تبث هرابرد تاعلاطا بسک یارب

تاعلاطا ندرک دراو زا .دینک طایتحا ،AP لاصتا هژیو یصخش تاعلاطا ندرک دراو ماگنه ردنیا دورو زا یشان تلاکشم لابق رد هدنزاس .دیزیهرپب نیبرود یور رب یرابتعا تراک ای تخادرپ

.درادن یتیلوئسم ،تاعلاطا هنوگ

.دنک یم قرف فلتخم یاهروشک رد هدافتسا لباق هکبش تلااصتا

لوصح یارب .دنک تیاعر ار امش هقطنم ییویدار تاطابترا نیناوق دیاب امش نیبرود WLAN تیلباقاجنآ زا ار نیبرود هک دینک هدافتسا یروشک نامه رد طقف WLAN یگژیو زا ،یراگزاس زا نانیمطا

.دیا هدرک یرادیرخ

.دشاب هتشاد قرف هکبش طیارش هب هتسب تسا نکمم هکبش تامیظنت ماجنا دنیآرف

.دیوشن دراو دیتسین نآ زا هدافتسا هب زاجم هک یا هکبش هب

.دیوش نئمطم دوخ یرتاب لماک ندوب ژراش زا ،هکبش کی هب لاصتا زا شیپ

.دینک لاسرا ای یراذگراب ار اه تلاح یضعب رد هدش هتفرگ یاه لیاف دیناوت یمن

.دوشن ینابیتشپ هاگتسد نآ طسوت تسا نکمم ،دیهد یم لاقتنا رگید یهاگتسد هب هک ار ییاه لیاف

.دینک هدافتسا اه لیاف شیامن یارب هنایار زا تروص نیا رد

هکبش لاصتا هرابرد ییاه هتکن

.دینک دراو هظفاح تراک دیاب Wi-Fi یاه تیلباق زا هدافتسا یارب

.دوش یم نيي عت AP طسوت هکبش لاصتا تيفيک

.درب دهاوخ یرتشیب نامز هکبش هب لاصتا ،دشاب رتشیب AP و امش نیبرود نیب هلصاف هچره

رد تسا نکمم ،دننک هدافتسا هباشم ییویدار سناکرف لانگیس زا امش نیبرود و رواجم هاگتسد رگا

.دوش داجیا للاتخا امش لاصتا

مان تسا نکمم ای دنک ادیپ ار هاگتسد دناوتن نیبرود تسا نکمم ،دشابن یسیلگنا امش AP مان رگا

.دوشن هداد شیامن یتسرد هب هاگتسد

هکبش تامدخ هدنهد هئارا زا ای هکبش تسرپرس اب ،روبع زمر و هکبش تامیظنت زا علاطا یارب

.دیریگب سامت

نآ هب امش لاصتا ناکما ،دشاب هتشاد زاین تامدخ هدنهد هئارا زا تیوه زارحا هب WLAN کی رگا

.دیریگب سامت دوخ هکبش تامدخ هدنهد هئارا اب ،WLAN هب لاصتا یارب .تشاد دهاوخن دوجو

.دشاب توافتم تسا نکمم روبع زمر ماقرا دادعت ،تیوه زارحا عون هب هتسب

.تسین نکمم اه طیحم زا یخرب رد WLAN هب لاصتا یرارقرب

ناکما .دهد شیامن AP تسرهف رد ار WLAN تیلباق یاراد رگپاچ کی تسا نکمم نیبرود

.درادن دوجو رگپاچ قیرط زا هکبش هب لاصتا

.دینک لصتم نویزیولت کی و هکبش کی هب نامزمه ار دوخ نیبرود دیناوت یمن امش

طیارش هب هتسب اه هنیزه نیا .دشاب یفاضا یاه هنیزه تخادرپ مزلتسم تسا نکمم هکبش هب لاصتا

.دنک یم قرف امش دادرارق

.دینک ناحتما AP تسرهف زا ار رگید AP کی ،دیوش لصتم WLAN هب دیتسناوتن رگا

104شبکه بیسیم