استفاده از حالت های ابتدایی

هدنز یاماروناپ تلاح زا هدافتسا

.ديهد یاج دحاو سکع کي رد ار اماروناپ ضيرع هنحص کي ديناوت یم ،هدنز یاماروناپ تلاحرد

.دینک بیکرت و هتفرگ ریواصت یرس کی ،ییاماروناپ ریوصت داجیا یارب

یرادربملیف و یرادربسکع لاثم

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دیهد راشف همین ار ]رتاش[ سپس و ،دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس3 3

شخب نیرت نییاپ ای نیرتلااب ای ،تسار تمس هیلا یهتنم ای پچ تمس هیلا یهتنم اب ار نیبرود

.دینک زارت رظن دروم هنحص

.دیراد هگن و دیهد راشف ار ]رتاش[ ،یرادربملیف و یرادربسکع عورش یارب4 4

حرش

هنيزگ

.دیریگب سکع ناج یب تعیبط یاه هنحص و رظانم زا

هرظنم

.دیریگب سکع یعیبط درز و زمرق یاهگنر اب باتفآ بورغ یاه هنحص زا

باتفآ بورغ

.دیریگب سکع باتفآ عولط یاه هنحص زا

باتفآ عولط

.دیریگب سکع هدیبات رون اهنآ هب تشپ زا هک ییاه هژوس زا

هنیمز سپ رون

فرب ای نش یور زا دیشروخ رون باتزاب لیلدب اه هژوس مک یهدرون

فرب و لحاس

.دیهد شهاک ار

 

.دیریگب یحضاو سکع ،یکینورتکلا ای هدش پاچ دانسا نتم زا

نتم زا یرادربسکع

.دیهد راشف همین ار ]رتاش[ سپس و ،دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس4 4

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب5 5

48عملکردهای پیشرفته