یلاوت یاه تلاح زا هدافتسا

رد .دوش یم تخس بسانم رون عبنم و یهدرون میظنت ،نینچمه .دشاب یلکشم راک دناوت یم ،سکع رد اه هژوس تروص یاه تسژ و تلااح یعیبط تبث ای دننک یم تکرح تعرس هب هک ییاه هژوس زا نتفرگ سکع

.دینک باختنا ار یلاوت یاه تلاح زا یکی ،دراوم نیا

حرش دامن

:AEB
اب ،یلومعم :دنشاب یتوافتم یهدرون یاراد مادک ره هک دیریگب یلاوتم سکع هس
.دایز یهدرون اب و ،مک یهدرون
هجيتن لوصح یارب هياپ هس کي زا .دشکب لوط رتشيب سکع نتفرگ تسا نکمم
.دينک هدافتسا رتهب
همين ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب سپس و هدرک ميظنت رداک رد ار دوخ هژوس4 4

.ديهد راشف

.ديراد هگن و هداد راشف ار ]رتاش[5 5

.دريگ یم سکع هتسويپ روط هب نيبرود ،ديهد یم راشف ار ]رتاش[ هک یلاح رد

.دنشاب توافتم یرادربسکع طيارش هب هتسب دوجوم یاه هنيزگ تسا نکممیور رب ار ISO تيساسح و ، یور رب ار کيکفت امش نيبرود ،سکع نتفرگ باختنا اب

.دنک یم ميظنت کیتاموتا دوجوم یلاوت یاه هنیزگ زا یخرب تسا نکمم ،هدش باختنا هرهچ صیخشت یاه هنیزگ هب هتسب

.دشابن
.دشکب لوط رتشيب ريواصت هريخذ تسا نکمم ،نآ یيآراک و هظفاح تراک تيفرظ هب هتسب

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دينک باختنا ار یپایپ یساکع2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

).تسین یلاوت هنیزگ یکت( .دیریگب یکت سکع کی :یکت
:موادم
یم سکع هتسويپ روط هب نیبرود ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ همکد هک یلاح رد
.دریگ
.دراد یگتسب هظفاح تراک تیفرظ هب اه سکع دادعت رثکادح
یاه سکع نیبرود ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ همکد هک یلاح رد :سکع نتفرگ
.)سکع 30 رثکادح ؛هیناث ره رد سکع 5( دریگ یم
73 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری