نیبرود صاخ یاه تیلباق

MobileLink زا هدافتسا

رود هار هدننک اهر ناونع هب دنمشوه نفلت کی زا ،MobileLink تیلباق زا یریگ هرهب اب .دوش یم لصتم میس یب شور هب دنمشوه نفلت کی هب نیبرود .دینک لرتنک ار نیبرود ،رود هار زا دنمشوه نفلت اب دیناوت یم

.دوش یم هداد شیامن دنمشوه نفلت یور هدش هتفرگ سکع .دینک هدافتسا رتاش

یشوگ و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود4 4

.دینک لصتم نیبرود هب ار دنمشوه

نفلت هب ،دش رهاظ نیبرود یور وشزاب مایپ رگالصو نیبرود هب هک دیهدب ار ناکما نیا دنمشوه .دوش

هگن و دینک سمل ار ندرک سوکوف یارب5 5 اهر سکع نتفرگ یارب ار نآ سپس و ،دیراد

.دینک

ار کچوک ریواصت ،سکع هدهاشم یارب6 6

.دینک سمل

Samsung SMART همانرب1 1 دنمشوه نفلت یور ار CAMERA App

.دينک بصن

.دینک ادیپ یسرتسد MobileLink تلاح هب2 2

Samsung SMART همانرب3 3 دنمشوه نفلت یور ار CAMERA App

.دينک ارجا

10