تاحلاطصا تسرهف

یدنب بیکرت)تسارتنک راکدوخ نزاوت( ACB

کی نوناق زا تیعبت لاومعم .تسا سکع رد ایشا ندرک بترم ینعم هب یرادربسکع رد یدنب بیکرت

سپ و هژوس نیب ییلااب تسارتنک ای دشاب هتشاد رارق امش هژوس تشپ رد رون عبنم هک یتروص رد

.دوش یم بوخ یدنب بیکرت کی هب رجنم اه موس

.دشخب یم دوبهب راکدوخ روط هب ار امش ریوصت تسارتنک ،تیلباق نیا ،دشاب هتشاد دوجو هنیمز

)نیبرود لیاف متسیس یارب یحارط نوناق( DCF)راکدوخ یهدرون تکارب( AEB

طسوت ،لاتیجید یاه نیبرود یارب لیاف متسیس و لیاف بلاق کی نییعت یارب هک تسا یتیصوصخ

اب یسکع نتفرگ ات دریگ یم توافتم یاه یهدرون اب ار ریوصت نیدنچ راکدوخ روط هب تیلباق نیا

.تسا هدش داجیا )JEITA( نپاژ تاعلاطا یروانف و کینورتکلا عیانص هیداحتا.دوش ماجنا تلوهس هب بسانم یهدرون
نادیم قمع)راکدوخ سوکوف( AF

سوکوف اهنآ یور رب لوبق لباق روط هب سکع رد ناوت یم هک طاقن نیرترود و نیرتکیدزن نیب هلصاف

سوکوف یارب امش نیبرود .دنک یم سوکوف هژوس یور رب راکدوخ روط هب ار نیبرود زنل هک یمتسیس

ً

.دنک یم هدافتسا تسارتنک زا راکدوخ

،لاثم .تسا ریغتم ،هژوس ات نیبرود هلصاف و ،ینوناک هلصاف ،زنل مگارفاید بسح رب نادیم قمع .درک

.دنک یم رات ار یدنب بیکرت هنیمز سپ و هداد شیازفا ار نادیم قمع ،رتکچوک مگارفاید کی باختنا

مگارفاید هچیرد‌
لاتیجید موز
.دوش یم لرتنک مگارفاید طسوت ،دسر یم نیبرود رگسح هب هک یرون رادقم

.دهد یم شیازفا یعونصم روط هب ار )یرون موز( موز یاهزنل اب هدافتسا لباق موز نازیم هک یتیلباق

)یرات( نیبرود شزرل
.دهد یم شهاک ار ریوصت تیفیک ،ییامنگرزب شیازفا ،لاتیجید موز زا هدافتسا ماگنه رد

 

رتشیب لکشم نیا .دوش رات ریوصت لک تسا نکمم ،دروخب ناکت رتاش ندوب زاب تدم رد نیبرود رگا

 

ندرب لااب ای شلاف زا هدافتسا ،تیساسح شیازفا اب .دشاب نییاپ رتاش تعرس هک دیآ یم شیپ ینامز

 

زین OIS ای DIS درکلمع ،هیاپ هس زا دیناوت یم .دینک یریگولج نیبرود شزرل زا ،رتاش تعرس

 

.دینک هدافتسا نیبرود ندرک تباث یارب

146پیوستها