ربراک یامنهار هچباتک یلک حرط

18

هیلوا یاهدرکلمع

ویرادربسکع یارب هیلوا یاهدرکلمع و اهدامن ،نیبرود یرهاظ لکش اب

.دیوش انشآ ،یرادربملیف

42

هتفرشیپ یاهدرکلمع

 

.دیریگب دای ار تلاح کی باختنا اب ملیف ندرک طبض ای سکع نتفرگ یگنوگچ

57

یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ

 

.دیریگب دای ار یرادربریوصت تلاح یاه هنیزگ میظنت هوحن

78

شیاریو/شخپ

 

هوحن اب ،نینچمه .دیوش انشآ اه سکع شیاریو و ،اه ملیف ای اه سکع شخپ هوحن اب

 

.دیوش انشآ نویزیولت ای هنایار هب نیبرود لاصتا

101

میس‌یب هکبش

 

یاه تیلباق زا هدافتسا و )اه WLAN( میس یب یلحم یاه هکبش هب لاصتا هوحن اب

 

.دیوش انشآ اهنآ

121

تامیظنت

 

.دینک هعجارم اه هنیزگ هب ،دوخ نیبرود تامیظنت یدنبرکیپ تهج

127

اه‌تسویپ

 

.دینک بسک تاعلاطا ،یرادهگن و ریمعت و تاصخشم ،اطخ یاه ماغیپ هرابرد

یرادرب هخسن قح هب طوبرم تاعلاطا

هدش تبث یراجت مئلاع Windows مرآ و Microsoft Windows

.دنتسه Microsoft Corporation

.دنتسه Apple Corporation هدش تبث یراجت مئلاع Apple App Store و Mac

.تسا Google, Inc یراجت تملاع Google Play Store

هدش تبث یراجت یاه تملاع microSDXC™ و ،microSDHC™ ،microSD™••

.دنتسه SD Association

هدش تبث یراجت مئلاع ،Wi-Fi مرآ و ،Wi-Fi CERTIFIED مرآ ،Wi-Fi®••

.دنتسه Wi-Fi Alliance

نابحاص تیکلام تحت ،یامنهار هچباتک نیا رد هدش هدافتسا یراجت یاه مان و یراجت میلاع

.دنشاب یم دوخ هطوبرم

ءاقترا لیلد هب تسا نکمم امنهار هچرتفد نیا تایوتحم ای نیبرود تاصخشم

.دننک رییغت یلبق علاطا نودب ،نیبرود یاهدرکلمع

،دیا هدرک یرادیرخ ار نآ هک یروشک نامه رد ار دوخ نیبرود هک دوش یم هیصوت

.دینک هدافتسا

وینوناق تاظحلام همه زا و دینک هدافتسا یریذپ تیلوئسم اب هارمه نیبرود نیا زا

.دینک یوریپ هدافتسا ماگنه تاررقم

ار امنهار هچرتفد نیازا یشخب چیه راشتنا ای ددجم هدافتسا هزاجا ،یلبق هزاجا نودب

.دیرادن

5