استفاده از حالت های صحنه

سکع رتلیف تلاح زا هدافتسا

.دینک هفاضا دوخ ریواصت هب دنمشوه رتلیف یاه هولج ،درف هب رصحنم ریواصت قلخ یارب

 

 

 

ريوصت نييزت

روتاینیم

 

 

 

 

 

 

حرط

یهام مشچ

.دیورب >هنحص< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

یيوداج باق تلاح زا هدافتسا

ورهاظ .دينک لامعا دوخ سکع یور رب ار یعونتم ميرف یاه هولج ديناوت یم ،یيوداج ميرف تلاح رد

.درک دهاوخ رييغت امش یباختنا باق هب هتسب اهسکع یامن

.دیورب >هنحص< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.‏دينک باختنا ار دوخ رظن دروم باق3 3

یراويد یشاقن

شوماخ لناپ

ات ار ]رتاش[ همکد ،ندرک سوکوف یارب سپس و هدرک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس4 4

.دیهد راشف همین

.دیهد راشف ار ]رتاش[ همکد ،سکع نتفرگ یارب5 5

.دوش یم ميظنت یور رب راکدوخ روط هب کيکفت ،یيوداج باق تلاح رد

52عملکردهای پیشرفته