نیبرود سوکوف رییغت

کیتاموتا سوکوف زا هدافتسا

.دینک باختنا ار بسانم سوکوف ،دیراد هژوس اب هک یا هلصاف ساسا رب ،حضاو یاه سکع نتفرگ یارب

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

سوکوف

)AF( لامرن

کیدزن هلصاف

جورخ باختنا

.دیریگب دای ار یرادربسکع طیارش و هژوس اب قباطت یارب نیبرود سوکوف میظنت هوحن

ورکام زا هدافتسا

.دینک هدافتسا تارشح ای اه لگ ریظن ییاه هژوس زا پآزولک یاه سکع نتفرگ تهج ورکام زا ).دينک هعجارم "کیتاموتا سوکوف زا هدافتسا" هب(

.دیراد هگن تباث ار نیبرود ات دینک یعس ،سکع ندش رات زا یریگولج یارب

.دینک شوماخ ار شلاف ،تسا رتم یتناس 40 زا رتمک هژوس ات هلصاف هک یتروص رد

64 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری