نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

نیبرود ندرک نشور

.دیهد راشف ار ] [ ،نیبرود ندرک شوماخ ای ندرک نشور یارب ییادتبا هحفص ،دینک یم نشور راب نیلوا یارب ار نیبرود یتقو

)25 هحفص( .دوش یم رهاظ یزادنا هارشخپ تلاح رد نیبرود ندرک نشورتلاح هب هلصافلاب و دوش یم نشور نیبرود .دیهد راشف ار ] [.دنک یم ادیپ یسرتسد شخپ

یرتاب ندرک ژراش

هب ار USB لباک کچوک یاهتنا .دینک ژراش ار یرتاب دیاب ،راب نیلوا یارب نیبرود زا هدافتسا زا شیپ

.دینک لصتم AC روتپادآ هب ار USB لباک رگید یاهتنا سپس و هدرک لصو نیبرودتیعضو غارچ

تسا ندرک ژراش لاح رد :تسا نشور زمرق غارچتسا هدش ژراش لاماکً :تسا شوماخ زمرق غارچاطخ :کمشچ لاح رد زمرق غارچ

یاهروتپادآ ریاس زا رگا .دینک هدافتسا نیبرود اب هدش هضرع USB لباک و بوانتم قرب روتپادآ زا طقف

.دنکن راک یتسرد هب ای دوشن ژراش تسا نکمم نیبرود یرتاب ،دینک هدافتسا )SAC-48 ریظن( AC

24عملکردهای اولیه