ویرایش عکس

 

 

اه هرهچ شوتر

 

.دیورب >موبلآ< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دينک باختنا ار

2

2

.دينک باختنا ار سکع کي سپس و هدناخرچ پچ تمس هب ار ]موز[3

3

.دينک باختنا ار تروص شوتر4

4

.دیهد راشف ار ] / [ هنیزگ نیا میظنت یارب5

5

.دسر یم رظن هب رتفاص و رتنشور تسوپ ،ددع شیازفا اب

 

 

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]

[6

6

 

 

 

 

مشچ یزمرق فذح

 

.دیورب >موبلآ< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دينک باختنا ار

2

2

.دينک باختنا ار سکع کي سپس و هدناخرچ پچ تمس هب ار ]موز[3

3

.دينک باختنا ار مشچ یزمرق حیحصت4

4

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]

[5

5

91پخش/ویرایش