منوی تنظیمات

 

لاصتا

ضرف شیپ *

 

ضرف شیپ *

 

 

 

حرش

هنيزگ

 

 

 

 

 

 

)نشور ،لامرن ،هریت ،*کیتاموتا( .دینک میظنت ار هحفص ییانشور

 

حرش

هنيزگ

 

رگشیامن ینشور

 

 

 

 

.دینک میظنت دوخ هقطنم صوصخم ار ریوصت لانگیس یجورخ

 

 

.دینک باختنا ارکیتاموتا رگا یتح ،دوش یم تباث شخپ تلاح رد لامرن

 

 

 

هریغ و ،کیزکم ،ناویات ،هرک ،نپاژ ،اداناک ،اکیرمآ هدحتم تلاایا :NTSC

 

 

 

 

 

 

ویدیو یجورخ

 

و یرادربسکع تلاح هب تشگزاب زا شیپ هدش هتفرگ سکع هک دینک نییعت

 

،نیچ ،کیژلب ،شیرتا ،ایلارتسا :)دنک یم ینابیتشپ BDGHI زا طقف( PAL

 

 

،دنله ،یزلام ،تیوک ،ایلاتیا ،ناملآ ،هسنارف ،دنلانف ،ناتسلگنا ،کرامناد

 

 

)*نشور ،شوماخ( .ریخ ای دوش ینیبزاب یرادربملیف

عیرس یامن

هریغ و ،دنلیات ،سیئوس ،دئوس ،ایناپسا ،روپاگنس ،ژورن ،دنلیزوین

 

 

.دنک یمن لمع اه تلاح یضعب رد یگژیو نیا

 

 

 

هنایار هب ار نیبرود هک یماگنه راکدوخ روط هب i-Launcher یزادنا هار یارب

i-Launcher

 

 

 

 

 

)*نشور ،شوماخ( .دینک میظنت ار i-Launcher ،دینک یم لصو

 

هب راکدوخ تروص هب نیبرود ،دیهدن ماجنا یراک چیه هیناث 30 تدم هب رگا

 

 

 

 

 

 

 

)نشور ،*شوماخ( .دوش یم اجباج ورین ییوج هفرص تلاح

رد ییوج هفرص

 

 

 

هب یديلک ره ديناوت یم ،نيبرود زا هدافتسا همادا یارب ،ورين یيوج هفرص تلاح رد

یژرنا

 

 

 

.ديهد راشف ]

 

[زج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124تنظیمات