استفاده از برنامه های روی رایانه

اه ملیف هدهاشم

1

حرش

هرامش

لیاف مان

1

.دینک میظنت ار ادص نازیم

2

.دینک زاب ار هدش باختنا لیاف

3

.دیورب یدعب لیاف هب

4

فقوت

5

ثکم

6

.دیورب یلبق لیاف هب

7

تفرشیپ راون

8

2

8

7

6

5

4

3

99پخش/ویرایش