نیبرود زا یرادهگن

نیبرود هندب

نیبرود ندرک زیمت

.دینک زیمت کشخ و مرن هچراپ کی اب یمارآ هب ار نیبرود هندبنیبرود رگشیامن و زنل

زیمت مرن هچراپ کی اب یمارآ هب ار زنل و دینک هدافتسا هدنمد سرُب کی زا ،رابغ و درگ ندودز یارب هب و هدز هدننکزیمت ذغاک هکت کی هب ار زنل هدننکزیمت عیام ،دنام یقاب رابغ و درگ مه زاب رگا .دینک

.دینک زیمت نآ اب ار زنل یمارآ

تسا نکمم اه لولحم نیا .دینکن هدافتسا هلیسو نیا ندرک زیمت یارب لکلا ای رنیت ،نیزنب زا زگره

.دنوش نآ درکلمع صقن بجوم ای دنناسرب بیسآ نیبرود هب.دینکن هدافتسا زنل شوپرد یور رب هدنمد سرب زا و دیرواین راشف زنل شوپرد یور
130پیوستها