مک رون رد یرادربسکع ماگنه.دینک نشور ار شلاف )61 هحفص(دننک یم تکرح تعرس هب اه هژوس هک یماگنهای موادم درکلمع زا.دینک هدافتسا سکع نتفرگ )73 هحفص(
سوکوف زا جراخ هژوس نتفرگ رارق زا یریگولج

:دشاب راوشد هژوس یور ندرک سوکوف تسا نکمم ،ریز دراوم رد هیبش هژوس سابل گنر هک ینامز ،لاثم(ً دراد دوجو هنیمز سپ و هژوس نیب یمک تسارتنک یتقو- -

)تسا هنیمز سپ گنر

تسا نشور یلیخ هژوس تشپ رون عبنم یتقو- - تسا رون هدنهد باتزاب ای قارب هژوس- - هرکرک هدرپ لثم ،تسا یقفا حرط یاراد هژوس یتقو- - تسا هتفرگن رارق رداک زکرم رد هژوس یتقو- -

سوکوف لفق زا هدافتسا

یتقو .دیهد راشف همین ار ]رتاش[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح هب تشگزاب یارب اجباج ار رداک ،یدنب بیکرت رییغت یارب دیناوت یم ،تفرگ رارق سوکوف رد هژوس هک

.دیهد راشف ار ]رتاش[ سکع نتفرگ یارب ،دیتسه هدامآ هک یتقو .دینک
41عملکردهای اولیه