ینمیا و یتملاس هب طوبرم تاعلاطا

.دینک لصو نیبرود هب نآ کچوک رس زا ار USB لباک دیاب

هلیسو نیا هدنزاس .دسرب بیسآ امش یاه لیاف هب تسا نکمم ،دوش لصو سکعرب لباک هک یتروص رد

.دریذپ یمن یتیلوئسم هنوگچیه ،تاعلاطا نتفر تسد زا لابق رد

.دينک بانتجا یکينورتکلا یاه هاگتسد اب لخادت زا

یکينورتکلا تازيهجت رد تسا نکمم هک دنک یم رشتنم )RF( یيويدار یاه سناکرف امش نيبرود یاه هاگتسد ،کعمس ،بلق نابرض ميظنت هاگتسد دننام ،بسانمان تظفاحم یاراد اي هدشن تظفاحم هنوگره عفر یارب .دنک داجيا لخادت اهوردوخ اي لزانم رد یکينورتکلا یاه هاگتسد رگيد و یکشزپ زا یريگولج یارب .ديريگب سامت دوخ یکينورتکلا یاه هاگتسد هدننک ديلوت اب هدش داجيا لخادت لکشم

.دينک هدافتسا Samsung دييات دروم یبناج مزاول اي تازيهجت زا اهنت ،هتساوخان لخادت

.دينک هدافتسا یداع تلاح رد دوخ نيبرود زا

.دينک یراددوخ دوخ نيبرود یلخاد نتنآ اب سامت زا

نا یاه تيلوئسم و تاعلاطا لاقتنا

مهم تاعلاطا لاقتنا زا نياربانب ،دوش شاف تسا نكمم WLAN قيرط زا هدش هداد لاقتنا تاعلاطا

.دينك بانتجا زاب یاه هكبش اي یمومع یاه ناكم رد

،یراجت مئلاع ،یرادرب هخسن قح نيناوق هك یتاعلاطا لاقتنا هنوگ چيه لوئسم نيبرود هدننك ديلوت

.دوب دهاوخن ،دنك یم ضقن ار یمومع تفع اي یونعم تيكلام

.دينزن ديدش هبرض نآ هب اي و هتخادناين ار نيبرود

.دنزب بيسآ یجراخ و یلخاد تاعطق اي رگشيامن هب تسا نکمم راک نيا ماجنا

.دیشاب بقارم ،هظفاح یاه تراک و اه یرتاب بصن و اهروتپادآ ای اه لباک ندرک لصو ماگنه

یاه تراک و اه یرتاب تسردان بصن ای ،اه لباک تسردان لاصتا ،لاصتا یاه لحم هب ندروآ راشف

.دنک دراو بیسآ یبناج مزاول و لاصتا یاه لحم ،اه تروپ هب دناوت یم هظفاح

.دیراد هگن رود نیبرود باق زا ار یسیطانغم راون یاراد یاهتراک

.دوش کاپ ای هدش بارخ تسا نکمم ،تراک رد هدش هریخذ تاعلاطا

.دینکن هدافتسا هدید بیسآ هظفاح تراک ای یرتاب ،رژراش زا زگره

.دوش یزوس شتآ ای نیبرود دب درکلمع ای یگتفرگ قرب ثعاب دناوت یم راک نیا

.ديهدن رارق یسيطانغم ناديم یکيدزن رد اي نورد ار نيبرود

.دوش نيبرود تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا

.دينکن هدافتسا نيبرود زا شيامن هحفص یگديد بيسآ تروص رد

تامدخ زکرم هب نيبرود ريمعت یارب ،کيليرکا تاعطق اي هشيش نتسکش تروص رد

.دينک هعجارم Samsung Electronics

.دنک یم راک تسرد نیبرود هک دینک یسررب ،نیبرود زا هدافتسا زا لبق

درکلمع صقن ای تسردان هدافتسا زا یشان هدراو یاه بیسآ ای اه لیاف نتفر تسد زا لابق رد هدننکدیلوت

.دریگ یمن هدهع رب یتیلوئسم هنوگ چیه ،نیبرود

4