استفاده از تشخیص چهره

اه هرهچ ندرک فذح هب عجار یتاکن

.دنک‌یم بیقعت ارنآ راکدوخ تروص هب ،دهد‌یم صیخشت ار هرهچ کی نات‌نیبرود هک یماگنه:دشابن رثؤم هرهچ صیخشت تسا نکمم ریز دراوم رد

هب ندز کلپ صیخشت و دنخبل زا سکع یارب سوکوف رداک( دشاب رود نیبرود زا هژوس یتقو- - ).دیآ یم رد یجنران گنر

دشاب کیرات یلیخ ای نشور یلیخ اضف یتقو- - دشابن نیبرود هب ور هژوس یتقو- - دشاب هتشاد دوخ تروص یور رب کسام ای یباتفآ کنیع هژوس یتقو- -

دنک یم یدایز رییغت هژوس تروص تلاح- - تسا رادیاپان یرون طیارش ای تسا نشور هژوس هنیمز سپ- - هناگدنچ AF تروصب راکدوخ روطب AF هیحان ،دینک یم میظنت ار هرهچ صیخشت یاه هنیزگ یتقو

.دوش یم میظنت

یرادربریوصت یاه هنیزگ زا یخرب تسا نکمم ،هدش باختنا هرهچ صیخشت یاه هنیزگ هب هتسب

.دشابن دوجوم
سرتسد رد تسا نکمم هرهچ صيخشت یاه هنيزگ ،یباختنا یرادربريوصت یاه هنيزگ هب هتسب
.دنشابن

مشچ ندز کلپ صیخشت

.دریگ یم یلاوتم تروص هب ار سکع 2 راکدوخ روط هب ،دهد صیخشت هتسب ار اه مشچ نیبرود رگا

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا ندز کلپ صیخشت هرهچ صیخشت2 2

68 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری