ویرایش عکس

.دیهد راشف ار ] / [ هنیزگ نیا میظنت یارب5

5

 

.دیهد راشف ار ]

[6

6

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]

[7

7

 

 

 

 

)ACB( کيرات یاه هژوس ميظنت

 

.دیورب >موبلآ< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

 

.دينک باختنا ار

2

2

.دينک باختنا ار سکع کي سپس و هدناخرچ پچ تمس هب ار ]موز[3

3

 

.دينک باختنا ار ACB4

4

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]

[5

5

اه سکع میظنت

کی زکرم رگا .‏دیریگب دای ار مشچ یزمرق رثا حلاصا ای عابشا ای ،تسارتنک ،ییانشور میظنت هوحن تروص هب ار هدش شیاریو سکع ،نیبرود نیا .دینک رتنشور ار نآ دیناوت یم امش ،دشاب کیرات سکع

.دنک لیدبت رتنییاپ کیکفت اب یسکع هب ار نآ تسا نکمم یلو دنک یم هریخذ دیدج لیاف کی

رتلیف یاه هولج لامعا اب نامزمه ار گنر عابشا و تسارتنک ،ییانشور میظنت دیناوت یم امش

.دیهد ماجنا دنمشوه

.درادن دوجو مشچ یزمرق حیحصت و ،هرهچ شوتور ،ACB یاه هولج نامزمه لامعا ناکما

گنر عابشا ای تسارتنک ،ییانشور میظنت

.دیورب >موبلآ< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دينک باختنا ار سکع کي سپس و هدناخرچ پچ تمس هب ار ]موز[3 3

.دینک باختنا ار میظنت هنیزگ کی4 4

حرش دامن

ییانشور
تسارتنک
گنر عابشا

90پخش/ویرایش