مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

لیاف دنچ فذح

.دییامن فذح هرابکی هب ار اهنآ و هدرک باختنا ار لیاف دنچ دیناوت یم

.دیهد راشف ار ][ ،شخپ تلاح رد1 1

،دینک باختنا ار باختنا فذح ،دیهد راشف ار ][ ،کچوک ریواصت شیامن ماگنههلحرم هب سپس و ،دینک باختنا ار باختنا ،دیهد راشف ار ][ ای ،دیورب 3 هلحرم هب سپس و

.دیورب 3

.دینک باختنا ار هناگدنچ فذح ،مايپ هرجنپ ندش زاب زا سپ2 2

.دیهد راشف ار ][ سپس و ،دینک تکرح فذح یارب رظن دروم لیاف ره فرط هب3 3

.دیهد راشف ار ][ هرابود ،باختنا وغل یارب

.دیهد راشف ار ][4 4

.دینک باختنا ار یلب ،دش نایامن وشزاب مایپ هک یماگنه5 5

اه هدنورپ زا تظافح

.دينک باختنا ندش تظفاحم یارب ار لياف کي ،شخپ تلاح رد

.دينک باختنا ندش تظفاحم یارب ار لياف کي ،شخپ تلاح رد1 1

.دينک باختنا ار نشور تظفاحم سپس و هداد راشف ار ] [ همکد2 2

.دييامن رارکت ار ٢ و ١ لحارم ،رتشيب یاه لياف زا تظفاحم یارب3 3

.دناخرچ ای درک فذح ،داد هزادنا رییغت ناوت‌یمن ار هدش‌تظفاحم لیاف کی

اه هدنورپ فذح

.دینک باختنا ار شخپ تلاح رد فذح یارب رظن دروم یاه لیاف

یکت لیاف کی فذح

.دینک فذح ار نآ سپس و هدرک باختنا ار لیاف کی دیناوت یم

.دیهد راشف ار ] [ سپس و ،دینک باختنا لیاف کی ،شخپ تلاح رد1 1

.دینک باختنا ار یلب ،دش نایامن وشزاب مایپ هک یماگنه2 2

زین ار اه لیاف دیناوت یم یلب فذح فذح باختنا سپس و ،]

[ نداد راشف اب ،شخپ تلاح رد

 

.دینک فذح

82پخش/ویرایش