نیبرود تاصخشم

 

 

 

 

 

 

 

 

)T( هلت

)W( دیاو

 

 

 

 

 

ات رتم یتناس 250

ات رتم یتناس 80

سوکوف( لامرن

 

 

 

دودحمان

دودحمان

)کیتاموتا

 

 

 

 

یتناس 250 ات 130

رتم یتناس 80 ات 5

کیدزن هلصاف

 

درب

 

رتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات رتم یتناس 130

دودحمان ات رتم یتناس 5

مک هلصاف راکدوخ میظنت

 

 

 

دودحمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوپرد تعرس

 

 

 

هیناث 1/2000 ات 1/8 :دنمشوه کیتاموتا

 

 

 

هیناث 1/2000 ات 1 :همانرب

 

 

 

 

 

هیناث 1/2000 ات 16 :بش

 

 

 

 

 

 

هیناث 2 :یزاب شتآ

 

 

 

 

 

 

نداد رارق ضرعم

 

 

 

همانرب AE

 

لرتنک

 

 

هرهچ صیخشت ،یزکرم ،یا هطقن ،هناگدنچ

 

یجنسرون

 

 

 

)گام 1⁄3 EV( ±2EV

 

ناربج

 

،ISO 800 ،ISO 400 ،ISO 200 ،ISO 100، ISO 80 ،کيتاموتا

 

ISO لداعم

 

 

ISO 3200 ،ISO 1600

 

 

 

 

 

 

ريوصت رگسح

CCD )رتم یلیم 7/73 ًابیرقت( "1/2/3

عون

لسکیپاگم 16/2 ًابیرقت

رثؤم یاه لسکیپ

لسکیپاگم 16/6 ًابیرقت

اه لسکیپ لک

 

زنل

رتم یلیم 43/0 ات 4/3 = Samsung f زنل

ینوناک هلصاف

)رتم یلیم 240 ات 24 :ملیف لداعم رتم یلیم 35(

 

)هلت( F6.3 ات )دياو( F3.1

فقوت-F هدودحم

X0/10 ات 1/0 :تباث ریوصت تلاح

 

،X0/50 :لاتیجید موز X یرون موز(

موز

)X0/20 :شوهاب موز X یرون موز

 

)ریوصت هزادنا هب هتسب( X4/14 ات 1/0 :شخپ تلاح

 

 

رگشیامن

TFT LCD

عون

K230 )رتم یلیم 75/0( "3/0

یگژیو

 

ندرک زکرمت

کیتاموتا سوکوف ،یزکرم کیتاموتا سوکوف( TTL کیتاموتا سوکوف

 

راکدوخ سوکوف ،)AF هرهچ صيخشت ،یبایدر کیتاموتا سوکوف ،هناگدنچ

عون

وئديو هتسويپ

 

142پیوستها