گرفتن عکس ها

:دنکن راک تسرد ریز دراوم رد تسا نکمم OISدیهد یم تکرح ار نیبرود ،کرحتم هژوس کی ندرک لابند یارب هک یتقو- - دینک یم هدافتسا لاتیجید موز زا هک یتقو- - دشاب دایز یلیخ نیبرود شزرل هک یتقو- -

)هنابش یاه هنحص زا یرادربریوصت ماگنه رد ،لاثم(ً تسا نییاپ رتاش تعرس- - تسا فیعض یرتاب هک یتقو- - دیریگ یم پآزولک سکع کی هک یتقو- -

.دنوش رات OIS رگسح شزرل رثا رب تسا نکمم ریواصت ،هیاپ هس اب OIS زا هدافتسا ماگنه رد

.دینک لاعفریغ ار OIS درکلمع ،هیاپ هس زا هدافتسا ماگنه رد مزلا ،تروص نیا رد .دش دهاوخ رات شیامن هحفص ،نیبرود طوقس ای ندروخ هبرض تروص رد

.دینک نشور هرابود و هدرک شوماخ ار نیبرود ات تسا

)OIS( نیبرود شزرل شهاک

.دیهاکب نیبرود شزرل زا یرون شور هب ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

حیحصت زا دعب
حیحصت زا لبق

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا ار OIS2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

.دوش یم لاعفریغ OIS :شوماخ
.دوش یم لاعف OIS :نشور
39عملکردهای اولیه