یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ

69 … ……………………………… گنر و ییانشور میظنت

69… ……………… )EV( یتسد تروص هب یهدرون میظنت

70… ……………………… )ACB( هنیمز سپ رون ناربج

70… ……………………………… یجنسرون هنیزگ رییغت

71… ……………………… یدیفس نزاوت میظنت کی باختنا

73… …………………………… یلاوت یاه تلاح زا هدافتسا

74… ………………………………………… ریواصت میظنت

75… …………………………………… موز یادص شهاک تلاح ساسا رب یرادربريوصت دوجوم یاه هنيزگ

76… ……………………………………… یرادربريوصت

.دیریگب دای ار یرادربریوصت تلاح یاه هنیزگ میظنت هوحن

58… ……………………………… تیفیک و حوضو باختنا

58… …………………………………… حوضو باختنا

59… …………………………… سکع تیفیک کی باختنا

60… ……………………………………… رمیات زا هدافتسا

61… ……………………… کیرات یاضف رد یرادربریوصت

61… …………………………… مشچ یزمرق زا یریگولج

61… ………………………………… شلاف هنیزگ میظنت

63… ……………………………… ISO تیساسح میظنت

64… ………………………………… نیبرود سوکوف رییغت

64… …………………………………… ورکام زا هدافتسا

64… ………………………… کیتاموتا سوکوف زا هدافتسا

65 … ……………………………… سوکوف طیحم میظنت

67 … …………………………… هرهچ صیخشت زا هدافتسا

67… ………………………………… اه هرهچ صیخشت

67… ……………………………… دنخبل زا سکع نتفرگ

68… …………………………… مشچ ندز کلپ صیخشت

68… ………………… اه هرهچ ندرک فذح هب عجار یتاکن