سكع ای ملیف كارتشا یاه تیاس زا هدافتسا

زا شیپ دیاٜ⠀،اه تیاس بو یخرٜ⠀رد اهلیاف یراذگراٜ⠀یارٜ⠀.دوش یم هداد شیامن امش نیٜرود یور رٜ⠀دوجوم یاه تیاس بو .دینک یراذگراٜ⠀لیاف یراذگ کارتشا یاه تیاس یور رٜ⠀ار دوخ یاهملیف ای اه سکع

.دینک مان تٜث اجنآ رد و هدرک دیدزاٜ⠀تیاس بو زا ،دوخ نیٜرود ندرک لصو

ملیف ای سكع ندرك دولپآ

.دینک ادیپ یسرتسد تیاس بو هٜ⠀دوخ نیٜرود اٜ1 1

.ديهد راشف ار ][ سپس و هدرک باختنا دينک دولپآ ديهاوخ یم هک ار یياهلياف2 2

.دشاٜ⠀رتشیٜ⠀تیاٜاگم 10 زا دیاٜن اهلیاف یلک مجح .دینک باختنا لیاف 20 رثکادح دیناوت یم امش).دشاٜ⠀توافتم اه لياف دادعت اي هزادنا عومجم دراد ناکما اه تياس بو زا یخرٜ⠀رد(

.دينک باختنا ار Upload3 3

.دينک باختنا ار یراذگراب Upload ،ديدش لصتم Facebook هٜ⠀رگا

.دينک دراو ار دوخ تاحيضوت ديناوت یم حيضوت هٜعج باختنا اٜ⠀،اه تياس بو یضعٜ⠀ردب.دینک هعجارم "نتم ندرک دراو" هٜ⠀،نتم ندرک دراو هراٜرد تاعلاطا تفایرد یارٜ )105 هحفص(

تیاس كی هب یسرتسد

.موٜلآ >Wi-Fi<هٜ⠀،یگناخ هحفص یور رٜ1 1

.دینک باختنا ار 2 2

.دینك باختنا ار تیاس كی3 3

ار OK ،دینک داجیا یرٜراک باسح هک تساوخ امش زا و دش نایامن وشزاٜ⠀ ایپ هک یتروص رد

.دینک باختنا

کی هٜ⠀راکدوخ روط هٜ⠀،هدش لصتم AP هاگتسد نیرخآ قیرط زا ات دنک یم یعس هاگتسد

.دوش لصتم WLAN

ً ار دوجوم AP یاه هاگتسد راكدوخ روط هٜ⠀،دشاٜ⠀هدشن لصتم WLAN هٜ⠀لاٜق نیٜرود رگ

)102 هحفص( .دنك یم وجتسج

.دینک دراو ،دورو یارٜ⠀ار دوخ روٜع زمر و هسانش4 4

ب.دینک هعجارم "نتم ندرک دراو" هٜ⠀،نتم ندرک دراو هراٜرد تاعلاطا تفایرد یارٜ)105 هحفص(

.دینک باختنا ار هسانش کی ،تسرهف زا هسانش کی باختنا یارًٜ .دوش ماجنا راکدوخ روط هٜ⠀امش دورو تسا نکمم ،دیشاٜ⠀هدش تیاس بو نیا دراو لاٜق رگا

.دیماٜبیتشاد لاعف کارتشا کیبلیاف یراذگ کارتشا تیاسببو رد دیاٜبیگژیو نیا زا هدافتسا یارٜ

115شبکه بیسیم