تنظیم روشنایی و رنگ

دوخ یارب یدیفس نزاوت نییعت

طیارش تحت ،ذغاک یا هکت دننام ،دیفس حطس کی زا نتفرگ سکع اب ار یدیفس نزاوت دیناوت یم امش ات دنک یم کمک امش هب یدیفس نزاوت یگژیو .دینک یشرافس ،سکع نتفرگ یارب رظن دروم یرون

.دینک بسانتم یعقاو هنحص اب ار دوخ سکع رد دوجوم یاهگنر

.دیهد راشف ار ] [ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا هاوخلد میظنت یدیفس نزاوت2 2

.دیهد راشف ار ]رتاش[ سپس و ،هتفرگ دیفس ذغاک کی فرط هب ار زنل3 3

72 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری