مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

کچوک ریواصت تروص هب اه لیاف هدهاشم

.دینک وجتسج ار اه لیاف کچوک ریواصت

هدهاشم ار کچوک ریواصت ات دیناخرچب پچ تمس هب ار ]موز[ ،شخپ تلاح رد راب کی ار ]موز[ یلبق شیامن هب تشگزاب یارب .)نامز کی رد ریوصت 12( دینک

دوش هداد شیامن یرتشیب کچوک ریواصت ات دیناخرچب پچ تمس هب رگید تسار هب ار ]موز[ یلبق شیامن هب تشگزاب یارب .)نامز کی رد ریوصت 24(

.دیناخرچب

ونم

هب ار اه لیاف ، باختنا سپس و >موبلآ< هب نتفر اب یگناخ هحفص رد دیناوت یم نینچمه

.دینک هدهاشم کچوک ریواصت تروص

.دیهد راشف ار ] / / /

 

[ ،اهلياف نايم رد یياجباج یارب

 

ملیف لیاف تاعلاطا

لياف تاعلاطا

موبلآ

شخپ

سکع نتفرگ

حرش دامن

اه لیاف مامت/یراج لیاف

لیاف مان - هشوپ مان

یلعف شخپ نامز

مليف تدم

هدش تظافح لیاف

.دیهد راشف ار ] [ ،هحفص یور لیاف تاعلاطا شیامن یارب

80پخش/ویرایش