استفاده از حالت های ابتدایی

همانرب تلاح زا هدافتسا

هب نیبرود هک ،مگارفاید نازیم و رتاش تعرس زج هب ار اه هنیزگ رتشیب دیناوت یم ،همانرب تلاح رد

.دینک میظنت ،دنک یم میظنت راکدوخ روط

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دینک میظنت ار هاوخلد یاه هنیزگ3 3

.دینک هعجارم "یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ" هب ،اه هنیزگ زا یتسرهف یارب)57 هحفص(

.دیهد راشف همین ار ]رتاش[ سپس و ،دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس4 4

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب5 5

حرش دامن

یا هطقن رون اب کیدزن یامن
یا هطقن رون اب هرترپ

.دیهد راشف همین ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب4 4

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب5 5

تامیظنت زا دنمشوه کیتاموتا تلاح یارب ،دنک باختنا ار یبسانم هنحص تلاح دناوتن نیبرود رگا

.دنک یم هدافتسا ضرف شیپ ،هژوس ییانشور ای تیعضو هب هتسب نیبرود تسا نکمم ،دوش هداد صیخشت یا هرهچ رگا یتح

.دنکن باختنا ار هرهچ زا یرادربسکع تلاح هب تبسن هلصاف ای ییانشور ،نیبرود شزرل دننام یرادربسکع طیارش هب هتسب نیبرود تسا نکمم

.دنکن باختنا ار تسرد هنحص ،هژوس نیبرود تسا نکمم ،دشاب تکرح لاح رد هژوس هک یتروص رد ،دینک هدافتسا هیاپ هس زا رگا یتح

.دهدن صیخشت ار
تلاح
بلغا بسانم یاه هنحص باختنا یارب نیبرود نوچ ،دبای یم شیازفا نیبرود یرتاب فرصم
.دهد یم رییغت ار تامیظنت
44عملکردهای پیشرفته