تصویربرداری در فضای تاریک

.دنتسین سرتسد لباق دینک باختنا ار ندز کلپ صیخشت ای ،دینک میظنت ار راد یلاوت یاه هنیزگ رگا)143 هحفص( .دنشاب هتشاد رارق شلاف زا هدش هیصوت هلصاف نامه رد اه هژوس هک دیوش نئمطمهکل تسا نکمم ،اوه رد رابغ و درگ یهجوت لباق رادقم دوجو ای شلاف رون باتزاب تروص رد

.دوش هدید سکع رد یزیر یاه

و،دینک میظنت زین ] [ نداد راشف اب ار شلاف یاه هنیزگ دیناوت یم ،اه تلاح یضعب رد

.دینک باختنا ار شلاف سپس

حرش دامن

:مشچ یزمرق

یزمرق رثا ات دوش یم نشور راب ود شلاف ،دشاب کیرات هنیمز سپ ای هژوس رگا

.دهد شهاک ار مشچ

شلاف ات دیروخن ناکت .دراد دوجو ینامز هلصاف کی ،ندز شلاف راب ود نیب

.دنزب مود راب یارب

:حلاصا شلاف

.دنز یم هشیمه شلاف

.دنک یم میظنت ار رون تدش راکدوخ روط هب نیبرود

:هتسهآ ینامزمه

.دنام یم زاب یرتشیب تدم یارب رتاش و دنز یم شلاف

رد رتشیب تایئزج نداد ناشن یارب دیهاوخب هک دوش یم داهنشیپ ینامز هنیزگ نیا

.دینک هدافتسا یرادربسکع رد طیحم رون زا ،هنیمز سپ

.دینک هدافتسا هیاپ هس زا ،اه سکع ندش رات زا یریگولج یارب

.دهد یم ناشن ار شزرل رادشه نیبرود ،مک رون رد یرادربریوصت ماگنه

:مشچ یزمرق حیحصت

،نیبرود نیا .دوش یم نشور راب ود شلاف ،تسا کیرات هنیمز سپ ای هژوس یتقو

.دنک یم حیحصت یرازفا مرن هتفرشیپ لیلحت اب ار مشچ یزمرق

شلاف ات دیروخن ناکت .دراد دوجو ینامز هلصاف کی ،ندز شلاف راب ود نیب

.دنزب مود راب یارب

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

62 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری