تغییر فوکوس دوربین

.دوش یم رهاظ هحفص زکرم رد سوکوف رداک ،دینکن باختنا ار سوکوف هیحان کی رگا:دشاب قفومان ریز دراوم رد تسا نکمم هژوس یبایدرتسا کچوک رایسب هژوس یتقو- - دنک یم تکرح تعرس اب هژوس یتقو- -

و یرادربسکع کیرات ناکم کی رد هک ینامز ای تسا هنیمز سپ رون یاراد هژوس هک یتقو- - دینک یم یرادربملیف

دنتسه رگیدکی هباشم هنیمز و هژوس یاه حرط ای اه گنر یتقو- - هرکرک هدرپ لثم ،تسا یقفا حرط یاراد هژوس یتقو- - دشاب هتشاد یدیدش شزرل نیبرود هک یتقو- -

.دوش یم یناشنزاب یگژیو نیا ،دوش یمن ماجنا یبایدر هک یماگنه

.دینک باختنا یبایدر یارب ار هژوس هرابود دیاب ،دنک یبایدر ار هژوس دناوتن نیبرود رگا

.دوش یم یناشنزاب سوکوف و دنک یم رییغت زمرق گنر هب سوکوف رداک ،دنک سوکوف دناوتن نیبرود رگاهنيزگ ،رميات یاه هنیزگ ،هرهچ صیخشت یاه هنیزگ دیناوت یمن ،دینک هدافتسا درکلمع نیا زا رگا

.دییامن میظنت ار شوهاب موز یاه هنیزگ و یلاوت یاه

راکدوخ یبایدر سوکوف زا هدافتسا

ار دوخ هژوس ،دیتسه تکرح لاح رد هک یماگنه یتح دهد یم ناکما امش هب راکدوخ یبایدر سوکوف

.دییامن سوکوف نآ یور راکدوخ روط هب و هدرک یبایدر

.دیهد راشف ار ]

[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1

1

.دینک باختنا یبایدر کیتاموتا سوکوف سوکوف طیحم2

2

سپس و دینک سوکوف دوش یبایدر دیهاوخ یم هک یا هژوس یور3

3

 

.دیهد راشف ار ] [

 

.دنک یم بیقعت ار هژوس ،نیبرود تکرح اب و دوش یم رهاظ هژوس یور سوکوف رداک

یبایدر کیتاموتا سوکوف

.دنک یم لابند ار هژوس دراد امش نیبرود هکنیا ینعی دیفس رداک

سوکوف هژوس یور هک تسانعم نیدب زبس رداک ،دیهد یم راشف همین ات ار ]رتاش[ هک یماگنه

.تسا هدش

.دنک سوکوف هژوس یور هتسناوتن نیبرود هک تسانعم نیدب زمرق رداک

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب4 4

66 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری