استفاده از حالت های صحنه

 

 

 

کرحتم سکع تلاح زا هدافتسا

همین ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب سپس و ،دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس4

4

سپس ،دینک بیکرت مه اب و هتفرگ ار اه سکع زا یا هعومجم دیناوت یم ،کرحتم سکع تلاح رد

.دیهد راشف

 

ینامز طقف تلاح نیا .دینک باختنا GIF ییامنایوپ کی داجیا تهج ندش کرحتم یارب ار یا هقطنم

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب5

5

 

 

.دیهد رارق نیبرود رد هظفاح تراک کی هک تسا دوجوم

 

 

.دیورب >هنحص< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دینک رارکت اهسکع ریاس نتفرگ یارب ار 5 و 4 لحارم

 

 

 

.دیهد راشف ار ] [ ،سکع ددجم نتفرگ یارب

 

 

 

 

 

 

 

 

.دينک باختنا ار

2

2

 

 

 

 

 

.تسا هدش میظنت رتمک ای یور حوضو

 

همین ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب سپس و ،دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس3

3

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب4

4

 

 

.دریگ یم سکع نیدنچ نیبرود ،دنز یم کمشچ تیعضو غارچ هک یلاح رد

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ] / / /

 

[ ،دوش کرحتم دیاب هک یا هیحان هب نتفر یارب5

5

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]

[ ،سکع ددجم نتفرگ یارب

 

 

 

 

55عملکردهای پیشرفته