استفاده از حالت های ابتدایی

:دینک یرود ریز تامادقا زا ،ییاماروناپ ریواصت نیرتهب بسک یاربنیبرود دنک رایسب ای دنت رایسب تکرح- - یدعب ریوصت نتفرگ یارب نیبرود کدنا رایسب نداد تکرح- - مظنمریغ یاهتعرس اب نیبرود نداد تکرح- - نیبرود نداد ناکت- - کیرات یاهناکم رد یرادربسکع- -

فارطا کرحتم یایشا زا نتفرگ سکع- - تسا ریغتم رون گنر ای ییانشور هک یطیارش رد یرادربسکع- - یم فقوتم ریز طیارش تحت یرادربسکع و دنوش یم هریخذ راکدوخ روطب هدش هتفرگ ریواصت:دوش دیهد رییغت ار یرادربسکع تهج ،یرادربسکع نیح رد رگا- -

دیهد تکرح عیرس یلیخ ار نیبرود رگا- - دیهدن تکرح ار نیبرود رگا- - رگا .دوش یم یرون و لاتیجید موز درکلمع ندش لاعفریغ ثعاب هدنز یاماروناپ درکلمع باختنا

هب یيامنکچوک ماجنا اب نيبرود ،دينک باختنا زنل یيامنگرزب تيعضو رد ار هدنز یاماروناپ تلاح

.ددرگ یم زاب ضرف شيپ تيعضو هب راکدوخ روط

.دنتسین دوجوم یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ زا یضعبار یرادربسکع ،هنحص رد دوجوم تکرح ای یرادربسکع یدنب بیکرت لیلدب تسا نکمم نیبرود

.دنک فقوتم زا نیبرود تسا نکمم ،دینک فقوتم هنحص ینایاپ هطقن رد ًاقیقد ار نیبرود تکرح هک یتروص ردیکدنا ار نیبرود ،هرظنم مامت زا ریوصت نتفرگ یارب .دریگن سکع لماک روط هب هنحص نیرخآ

.دیهد تکرح ،دریگب نایاپ هنحص دیهاوخ یم هک یا هطقن زا رتارف

سکع اماروناپ زا دناوتب هک ییاتسار رد ار نیبرود یمارآ هب ،]رتاش[ نداد راشف اب5 5

.دیهد تکرح ،دیریگب

رد یرادرب ریوصت لاح رد سکع مامت و دنوش یم هداد ناشن ییاهشلف ،تکرح یاتسار رد

.دوش یم هداد ناشن شیامن شیپ رداک

.دریگ یم ار یدعب ریوصت ،راکدوخ روطب نیبرود ،دش زارت یدعب هنحص اب بایامن یتقو

.دینک اهر ار ]رتاش[ ،دیتسه هدامآ هک یماگنه6 6

یم بیکرت ییاماروناپ ریوصت کی بلاق رد ار اهنآ نیبرود ،دیتفرگ ار مزلا ریواصت همه یتقو

.دنک

49عملکردهای پیشرفته