رتاش رود هار هدننکاهر ناونع هب دنمشوه نفلت کی زا هدافتسا

یور رب هدش هتفرگ سکع .دینک هدافتسا رتاش رود هار هدننک اهر ناونع هب دنمشوه نفلت زا Remote Viewfinder یگژیو زا یریگ هرهب اب .دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کی هب WLAN کی قیرط زا نیبرود

.دوش یم هداد شیامن دنمشوه نفلت

هدافتسا زا شیپ .دوش یم ینابیتشپ رتلااب ای iOS 4.3 اب iOS یاه هاگتسد ای رتلااب ای Android‎ 2.2‎لماع متسیس اب Galaxy Tab یاه لدم ای Galaxy یرس دنمشوه یاه نفلت طسوت Remote Viewfinder یگژیو

.دییامن یناسر زور هب ار نآ زاین تروص رد و دینک یسررب ار هاگتسد رازفا تخس ،یگژیو نیا زا Apple App Store ای ،Google Play Store ‏،Samsung Apps زا ار همانرب دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا زا شیپ

.تسا راگزاس لاس نیا زا دعب ای 2013 لاس رد هدش هتخاس Samsung نیبرود یاه لدم اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد

.دینک میظنت ار ریز یرادربریوصت یاه هنیزگ ،دنمشوه نفلت یور رب6 6

.دیورب >Wi-Fi<هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

 

 

حرش

دامن

.دینک باختنا ار

،نیبرود رد2

2

 

 

 

 

 

 

 

شلاف هنیزگ

 

 

ار یدعب ،دینک دولناد ار همانرب هک تساوخ امش زا و دش نایامن وشزاب مایپ هک یتروص رد

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک باختنا

 

 

 

 

رمیات هنیزگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک نشور ار Samsung SMART CAMERA App ،دنمشوه نفلت رد3

3

 

 

 

 

 

 

 

سکع هزادنا

 

 

 

 

 

 

.دینک نشور ار Wi-Fi یگژیو همانرب عورش زا لبق ،iOS یاه هاگتسد یارب

 

 

 

 

هریخذ لحم

 

 

.دینک لصتم نیبرود هب ار دنمشوه یشوگ و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش لصتم نفلت کی هب طقف نامز ره رد دناوت یم دنمشوه نفلت

 

 

 

 

موز تبسن

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

.تشاد دنهاوخن ییآراک نیبرود یاه همکد زا یخرب ،یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه رد

 

.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد

ً

 

دنهاوخن ییآراک یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه رد دنمشوه نفلت یور رتاش همکد و موز همکد

.دوش یم لصو راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب لابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تشاد

 

 

 

 

.دنک یم ینابیتشپ

و

یاه هزادنا اب سکع زا طقف Remote Viewfinder

 

 

 

 

108شبکه بیسیم