میقتسم Wi-Fi زا هدافتسا اب سکع لاسرا

ینابیتشپ اههاگتسد یخرب رد تسا نکمم یگژیو نیا .دینک لاسرا هاگتسد هب ار اه سکع دیناوت یم ،دنک یم ینابیتشپ میقتسم Wi-Fi درکلمع زا هک دوش یم لصو یهاگتسد هب WLAN قیرط زا نیبرود هک یماگنه

.دوشن

.دوش لصتم هاگتسد هب نیبرود ات دیهد هزاجا ،هاگتسد یور رب5 5

.دوش یم لاسرا هاگتسد هب سکع.دینک لاسرا ار لیاف 20 رثکادح نامزمه دیناوت یم امش

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یسكع چیه یتقورازفا مرن هخسن نیرخآ اب ار هاگتسد ،دیوش لصتم Wi‎-Fi Direct هاگتسد کی هب دیناوت یمن رگا

.دوشن ینابیتشپ اههاگتسد یخرب رد تسا نکمم یگژیو نیا .دینک یناسر زور هب یلخاد

.دینک لاعف ار میقتسم Wi-Fi هنیزگ ،هاگتسد یور رب1 1

.دینک باختنا ار سکع کی ،شخپ تلاح رد ،نیبرود رد2 2

میقتسم Wi-Fi )Wi-Fi( یراذگ کارتشا سپس و ،دیهد راشف ار ][3 3

.دینک باختنا ار

.دینک لاسرا دیناوت یم نامز کی رد سکع کی طقف ،دیتسه ریوصت کت یامن رد هک یماگنه

نيدنچ ،][ ندرشف سپس و کچوک ريواصت شياميپ اب ديناوت یم ،کچوک ريواصت یامن ردار Next ،دش ماجنا اه سکع باختنا هک یماگنه .دينک باختنا نامزمه روط هب ار سکع

.دینک باختنا

.دینک باختنا نیبرود میقتسم Wi-Fi یاههاگتسد تسرهف زا ار هاگتسد نیا4 4

.تسا نشور هاگتسد میقتسم Wi-Fi هنیزگ هک دوش نئمطم

.دینک باختنا میقتسم Wi-Fi یاراد یاههاگتسد تسرهف زا ار دوخ نیبرود دیناوت یم نینچمه

120شبکه بیسیم