تصویربرداری در فضای تاریک

ISO تیساسح میظنت

یللملا نیب نامزاس طسوت هک دوش یم هتفگ رون هب ملیف تیساسح نازیم هب ISO تیساسح امش نیبرود ،دشاب رتشیب امش یباختنا ISO تیساسح هچ ره .تسا هدش فیرعت )ISO( یزاسدرادناتسا نتساک و رتهب یاه سکع نتفرگ یارب ،دینک یمن هدافتسا شلاف زا یتقو .دوب دهاوخ رت ساسح رون هب

.دینک هدافتسا رتلااب ISO تیساسح کی زا نیبرود شزرل زا

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا ISO2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

.دینک باختنا ار ،رون و هژوس ییانشور ساسا رب بسانم ISO تیساسح زا هدافتسا یارب

.دوش رجنم ریوصت رد رتشیب تیزاراپ داجیا هب تسا نکمم ISOرتلااب یاه تیساسح

63 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری