فهرست مطالب

101

................................................................................................... میس‌یب هکبش

102

............................................... هکبش تامیظنت یدنبرکیپ و WLAN کی هب لاصتا

102

...................................................................................... WLAN هب لاصتا

103

............................................................................... دورو رگرورم زا هدافتسا

104

......................................................................... هکبش لاصتا هرابرد ییاه هتکن

105

.......................................................................................... نتم ندرک دراو

106

..................................................... راکدوخ روط هب دنمشوه نفلت رد اه لیاف هریخذ

107

............................................................. دنمشوه نفلت کی هب ملیف و سکع لاسرا

108

.................................. رتاش رود هار هدننکاهر ناونع هب دنمشوه نفلت کی زا هدافتسا

110

................................ اه ملیف ای اه سکع لاسرا یارب Auto Backup زا هدافتسا

110

................................................. هنایار یور رب راکدوخ یریگ نابیتشپ همانرب بصن

110

............................................................ یصخش هنایار کی هب ملیف و سکع لاسرا

112

...................................................................... لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا

112

..................................................................................... لیمیا تامیظنت رییغت

114

..................................................................... لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا

115

........................................................... سكع ای ملیف كارتشا یاه تیاس زا هدافتسا

115

.................................................................................... تیاس كی هب یسرتسد

115

................................................................................. ملیف ای سكع ندرك دولپآ

117

.................................................... لیاف لاسرا یارب AllShare Play زا هدافتسا

117

............................................................... نیلانآ هظفاح یور اه سکع یراذگراب

118........ دننک یم ینابیتشپ AllShare Play زا هک ییاه هاگتسد رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم

120 ...........................................................

میقتسم Wi-Fi زا هدافتسا اب سکع لاسرا

78

..................................................................................................... شیاریو/شخپ

79

.............................................................. شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم

79

.......................................................................................... شخپ تلاح عورش

83

............................................................................................ اه سکع هدهاشم

86

.................................................................................................... ملیف شخپ

88

................................................................................................. سکع شیاریو

88

........................................................................................ اه سکع زیاس رییغت

88

............................................................................................. سکع ندناخرچ

89

............................................................................ دنمشوه رتلیف یاه هولج لامعا

90

.............................................................................................. اه سکع میظنت

92

................................................................................. نویزیولت اب اه لیاف هدهاشم

93

....................................................................................... هنایار هب اه لیاف لاقتنا

93

............................................... Windows لماع متسیس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

94

....................................................... Mac لماع متسیس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

95

........................................................................ هنایار یور یاه همانرب زا هدافتسا

95

............................................................................... i-Launcher ندرک بصن

96

.................................................................................. i-Launcher زا هدافتسا

16