تامدخ زکرم اب نتفرگ سامت زا لبق

تامدخ زکرم ای هدنشورف اب ،دراد لکشم امش نیبرود زونه ،یداهنشیپ یاه لح هار نیا ناحتما زا سپ رگا .دینک ناحتما ار ریز یبای بیع یاه شور ،تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ ،دراد یلکشم امش نیبرود رگا

.دیریگب سامت یلحم

.دیراذگب سیورس زکرم رد مه ار ،یرتاب و هظفاح تراک دننام ،دنا هدش نیبرود تسردان درکراک بجوم هک ییازجا ریاس ًامتح ،دیراذگ یم سیورس زکرم رد ار دوخ نیبرود هک یماگنه

یداهنشیپ یاه لح هار

تیعضو
یرورضریغ یاه لیاف .درادن یلاخ یاج هظفاح تراک

 

نیبرود لخاد دیدج هظفاح تراک کی ای دینک فذح ار

 

.دیراذگب

 

.دینک تمرف ار هظفاح تراک

تفرگ سکع ناوت یمن
.دینک هیهت یدیدج هظفاح تراک .تسا بویعم هظفاح تراک

 

.تسا نشور نیبرود هک دیوش نئمطم

 

.دینک ژراش ار یرتاب

 

.تسا هدش هداد رارق تسرد یرتاب هک دیوش نئمطم

 

.دیهد رارق نیبرود لخاد هرابود و هدروآ نوریب ار یرتابیلمع و هدش فقوتم ناهگان نیبرود
دهد یمن ماجنا

 

نیا .دوش مرگ نیبرود تسا نکمم ،نیبرود زا هدافتسا ماگنه

 

درکراک ای رمع لوط رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضودوش یم مرگ نیبرود
.دشاب هتشاد امش نیبرود

 

)61 هحفص( .شوماخ یور شلاف هنیزگ تسا نکممدنک یمن راک شلاف
.دینک هدافتسا شلاف زا دیناوت یمن اهتلاح یضعب رد

 

.دوش نشور نکاس هتیسیرتکلا تلع هب تسا نکمم شلافنشور هرظتنمریغ روط هب شلاف
.دنک یمن راک دب نیبروددوش یم

یداهنشیپ یاه لح هار

تیعضو

هدش هداد رارق نیبرود لخاد رد یرتاب هک دیوش نئمطم

 

.تسا

 

هداد رارق نیبرود لخاد رد‎یتسردب یرتاب هک دیوش نئمطمدوش یمن نشور نیبرود
)23 هحفص( .تسا هدش

 

.دینک ژراش ار یرتاب

 

.دینک ژراش ار یرتاب

 

.دشاب کیتاموتا ندرک شوماخ تلاح رد نیبرود دیاش

 

)126 هحفص(دوش یم شوماخ ناهگان نیبرود
تراک ندید بیسآ زا یریگولج یارب نیبرود تسا نکمم

 

ار نیبرود .دوش شوماخ ،هبرض ندمآ دراو رثا رد هظفاح

 

.دینک نشور هرابود

 

اب .)F °32/C °0( ریز نییاپ یامد رد یرتاب تسا نکمم

 

.دیراد هگن مرگ ار نآ ،دوخ بیج رد یرتاب نتشاذگ

 

یم یلاخ عیرس ار یرتاب ،یرادربملیف ای شلاف زا هدافتسایلاخ یرتاب عیرس یلیخ نیبرود
.دینک ژراش هرابود ار یرتاب ،موزل تروص رد .دنک
دنک یم
نامز تشذگ اب دیاب و دنتسه یفرصم تاعطق اه یرتاب

 

یرتاب کی ،دوش یم یلاخ دوز یرتاب رگا .دنوش ضیوعت

 

.دینک هیهت دیدج

 

139پیوستها