استفاده از صفحه خانگی

 

 

 

>موبلآ<

 

 

 

>هنحص<

 

حرش

 

دامن

 

حرش

 

دامن

 

 

 

 

 

)80 هحفص( .دینک هدهاشم کچوک ریواصت تروص هب ار اه لیاف :موبلآ

 

 

 

 

هرهچ زا ،یرهاظ صقاون ندرک یفخم هژيو یاه هنيزگ زا هدافتسا اب :ابيز ريوصت

 

 

 

 

 

 

 

)50 هحفص( .ديريگب سکع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)88 هحفص( .دینک شیاریو عونتم یاه هولج اب ار اه سکع :سکع رگشياريو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)51 هحفص( .ديريگب سکع هنابش هنحص زا ،رتاش تعرس ميظنت اب :بش رد یساکع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)51 هحفص( .ديريگب کيدزن یامن یاه سکع ،ايشا زا :کيدزن یامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)52 هحفص( .ديريگب سکع ،باق عونتم یاه هولج زا هدافتسا اب :یيوداج ميرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)52 هحفص( .دیریگب سکع ،رتلیف عونتم یاه هولج زا هدافتسا اب :سکع رتليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)53 هحفص( .دینک یرادربملیف ،رتلیف عونتم یاه هولج زا هدافتسا اب :مليف رتليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،هدش میظنت شیپ زا یاه نامدیچ اب ار اهنآ و هتفرگ سکع نیدنچ :Split یرادربسکع

 

 

 

 

 

 

 

 

)54 هحفص( .دینک بترم

 

 

 

 

 

 

 

 

یا هیحان سپس ،دینک بیکرت مه اب و هتفرگ ار اه سکع زا یا هعومجم :کرحتم سکع

 

 

 

 

 

 

 

 

)55 هحفص( .دینک باختنا GIF ییامنایوپ کی داجیا تهج ندش کرحتم یارب ار

 

 

30عملکردهای اولیه