نیبرود صاخ یاه تیلباق

.) ( دینک باختنا ار ورکام هنیزگ1 1

ورکام - یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنومن

 

 

 

 

.دیریگب پآزولک یاه سکع ،تارشح ای اه لگ لثم ،کچوک یاه هژوس زا دیناوت یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیریگب سکع کی2 2

.دیریگب پآزولک یاه سکع ،تارشح ای اه لگ لثم ،کچوک یاه هژوس زا دیناوت یم
11