استفاده از برنامه های روی رایانه

Multimedia Viewer زا هدافتسا

.دینک کیلک Multimedia Viewer یور ،Samsung i-Launcher هحفص رد .دینک شخپ ار اه لیاف دهد یم ناکما امش هب Multimedia Viewer

:دنك یم ینابیتشپ ریز یاه بلاق زا Multimedia Viewer)MJPEG( AVI ،)WMV 7/8/9( WMV ،)AAC :ادص ،H.264 :ملیف( MP4 :ملیف- - MPO ،TIFF ،PNG ،BMP ،GIF ،JPG :سکع- -

.دوشن شخپ ناور تروص هب تسا نکمم ناگدنزاس ریاس یاه هاگتسد اب هدش طبض یاه لیاف

حرش

هرامش

لیاف مان

1

هدش گرزب هیحان

2

مارگوتسیه

3

.دینک زاب ار هدش باختنا لیاف

4

مارگوتسیه همکد

5

.دیناخرچب تسار تمس هب/دیناخرچب پچ تمس هب

6

.دیورب یدعب لیاف هب/دیورب یلبق لیاف هب

7

.دیناسرب هحفص هزادنا هب ار سکع هزادنا

8

.دینک هدهاشم یلصا هزادنا اب ار سکع

9

ییامنکچوک/ییامنگرزب

10

.دوش یم اجباج یدعب هس و یدعبود تلاح نيب

11

اه سکع هدهاشم

1

2

3

11

10

9

8

7

6

5

4

98پخش/ویرایش