منوی تنظیمات

ضرف شیپ *

حرش

.دینک صخشم ار اه لیاف یراذگمان هوحن

،هظفاح تراک تمرف ،دیدج هظفاح تراک نداد رارق ماگنه :هرابود میظنت

.دینک میظنت 0001 زا ار اه لیاف هرامش عورش ،اه لیاف همه فذح ای

ای ،هظفاح تراک تمرف ،دیدج هظفاح تراک نداد رارق ماگنه :*یرسمیظنت یلبق لیاف هرامش همادا زا ار اه لیاف هرامش ،اه لیاف همه فذح

.دینک

لیاف ضرف شیپ مان و ،تسا 100PHOTO لوا هشوپ ضرف شیپ مان

.تسا SAM_0001 لوا

لیاف هرامش ،دینک یم طبض ملیف کی ای دیریگ یم سکع کی هک رابره

.دبای یم شیازفا یکی یکی ،SAM_9999 ات SAM_0001 زا ات 100PHOTO زا هشوپ هرامش ،دوش یم رپ هشوپ کی هک رابره

.دبای یم شیازفا یکی ،999PHOTO 9999 ،درک هریخذ هشوپ کی رد ناوت یم هک ییاه لیاف دادعت رثکادح

.تسا لیاف متسیس یارب یحارط نوناق درادناتسا ساسارب ار لیاف یاه مان نیبرودرییغت ار اه لیاف مان ًادمع رگا .دنک یم نییعت )DCF( نیبرود لیاف

.دنکن شخپ ار اه لیاف نیبرود تسا نکمم ،دیهد

هنيزگ

لیاف هرامش

 

یمومع

ضرف شیپ *

 

حرش

هنيزگ

.دینک هدهاشم ار دوخ نیبرود هکبش زوجم هرامش و MAC سردآ

هکبش تاعلاطا

.دینک میظنت نابز کی ،شیامن نتم یارب

Language

روشک هب هک یماگنه .دینک میظنت ار دوخ تنوکس لحم ینامز هقطنم

 

ینامز هقطنم سپس و ،دینک باختنا ارديدزاب ناکم ،دینک یم رفس یرگید

ینامز هقطنم

)ديدزاب ناکم ،*تماقا ناکم( .دینک باختنا ار بسانم

 

.نامز و خیرات میظنت

تعاس/خیرات میظنت

)زور/هام/لاس ،هام/زور/لاس ،لاس/هام/زور( .دینک میظنت ار خیرات بلاق

خیرات عون

.دشاب توافتم تسا نکمم ضرف شیپ هداد عون ،هدش باختنا نابز هب هتسب

 

 

 

)یتعاس 24 ،یتعاس 12( .دینک میظنت ار نامز بلاق

نامز عون

.دشاب توافتم تسا نکمم ضرف شیپ نامز عون ،هدش باختنا نابز هب هتسب

 

 

 

125تنظیمات