استفاده از AllShاستفاده از Alاستفاده از

ار هدش هتشاذگ کارتشا هب یاه ملیف ای اه سکع ،AllShare Play هاگتسد رد6 6

.دینک وجتسج

هاگتسد رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم و نیبرود یوجتسج هرابرد تاعلاطا بسک یارب
.دییامن هعجارم هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب ،AllShare Play
ناور روط هب اهملیف تسا نکمم ،هکبش تیعضو ای AllShare Play هاگتسد عون هب هتسب

هرابود و دینک طبض هرابود رتمک ای تیفیک اب ار اه ملیف ،تروص نیا رد .دنوشن شخپ نیبرود ،دنوش یمن شخپ ناور امش هاگتسد رد میس یب لاصتا قیرط زا اه ملیف رگا .دینک شخپ

.دینک لصو هاگتسد هب A/V لباک اب ار

AP

.دنک ینابیتشپ WLAN قیرط زا AllShare Play زا هک دوش یم لصو ینویزیولت هب نیبرود

AllShare Play زا هک ییاه هاگتسد رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم دننک یم ینابیتشپ

.موبلآ >Wi-Fi<هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دینک باختنا ار ینوماریپ یاه هاگتسد

2

2

.ديهد راشف ار ][ ،امنهار مايپ ندش رهاظ زا سپ

کی هب راکدوخ روط هب ،هدش لصتم AP هاگتسد نیرخآ قیرط زا ات دنک یم یعس هاگتسد

.دوش لصتم WLAN

ار دوجوم AP یاه هاگتسد راكدوخ روط هب ،دشاب هدشن لصتم WLAN هب لابقً نیبرود رگا)102 هحفص( .دنك یم وجتسج

یم ،هحفص یور DLNA هب یسرتسد لرتنک باختنا سپس و ،] [ نداد راشف اب
.دینک میظنت ار اه هاگتسد همه ای هدش باختنا یاه هاگتسد طقف ندش لصو ناکما دیناوت

ار نیبرود دنناوتب اه هاگتسد ریاس ات دینک ربص .دوش یم داجیا لیاف یراذگ کارتشا تسرهف

.دننک ادیپ

یگژیو سپس و ،دینک لصو هکبش کی هب ار AllShare Play هاگتسد3 3

.دینک نشور ار AllShare Play

.دینک هعجارم دوخ هاگتسد ربراک یامنهار هب ،رتشیب تاعلاطا تفایرد یارب

.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا AllShare Play هاگتسد هب ،نیبرود رد4 4

.دینک باختنا لاصتا یارب ار نیبرود ،AllShare Play هاگتسد رد5 5

118شبکه بیسیم