نگهداری از دوربین

تراک رگا .دینک یریگولج یجراخ ماسجا ای یگدولآ ،تاعیام اب هظفاح یاه تراک ندرک ادیپ سامت زا

.دینک زیمت مرن هچراپ اب ،نیبرود لخاد رد نداد رارق زا شیپ ار نآ ،دشاب فیثک هظفاح

ادیپ سامت هظفاح تراک فاکش ای هظفاح تراک اب یجراخ ماسجا ای یگدولآ ،تاعیام دیهدن هزاجا

.دوش نیبرود ای هظفاح تراک تسردان درکلمع ثعاب دناوت یم راک نیا ماجنا .دننک

تظفاحم نکاس ۀتیسیرتکلا ربارب رد تراک زا ات دینک هدافتسا فیک زا ،هظفاح تراک لمح ماگنه

.دییامن

.دینک لقتنم ید یو ید/ید یس ای کسید دراه دننام ،یرگید هناسر هب ار مهم تاعلاطا

وتسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ هظفاح تراک تسا نکمم ،نیبرود تدم ینلاوط هدافتسا ماگنه

.دوش یمن درکلمع صقن ثعاب

.دریذپ یمن یتیلوئسم هنوگچیه ،تاعلاطا نتفر تسد زا لابق رد هلیسو نیا هدنزاس

هظفاح یاه تراک زا هدافتسا ماگنه اه طایتحا

ای F °32/C °0 ریز( دیهدن رارق ،مرگ رایسب ای درس رایسب یاوه ضرعم رد ار هظفاح تراک

.دنوش یم هظفاح یاه تراک تسردان درکلمع ثعاب دیدش یاهامد .)F °104/C °40 زا رتلااب

تسا نکمم تسردان تهج رد هظفاح تراک ندرک دراو .دینک دراو تسرد تهج رد ار هظفاح تراک

.دناسرب بیسآ امش هظفاح تراک و نیبرود هب

تراک .دینکن هدافتسا ،دنا هدش تمرف هنایار ای رگید یاه نیبرود اب هک یا هظفاح یاه تراک زا

.دینک تمرف دوخ نیبرود اب ًاددجم ار هظفاح

.دینک شوماخ ار نیبرود ،نآ ندروآ نوریب و هظفاح تراک نداد رارق زا لبق

راک نیا اریز ،دینکن شوماخ ار نیبرود ای دیرواین نوریب ار هظفاح تراک ،غارچ ندز کمشچ ماگنه

.دناسرب بیسآ امش تاعلاطا هب دناوت یم

.دینک هریخذ تراک یور یسکع دیناوت یمن رگید ،دشاب هدیسر نایاپ هب هظفاح تراک رمع لوط رگا

.دینک هدافتسا دیدج هظفاح تراک زا

رارق نیگنس یاه هبرض ای راشف ضرعم رد ار اهنآ و دیزادنین ،دینکن مخ ار هظفاح یاه تراک

.دیهدن

.دینک یراددوخ یسیطانغم یوق یاهنادیم کیدزن هظفاح یاهتراک یرادهگن ای هدافتسا زا

،هدنروخ داوم ای لااب تبوطر ،لااب یامد اب داوم یکیدزن رد هظفاح یاهتراک یرادهگن ای هدافتسا زا

.دینک یراددوخ

134پیوستها