مشخصات دوربین

)ضرع X عافترا X قمع( داعبا

)یگدمآرب نودب( رتم یلیم 98/05 X 57/9 X 16/5

نزو

)هظفاح تراک و یرتاب نودب( مرگ 131

یدرکلمع ترارح هجرد

C °40 ات 0

یدرکلمع تبوطر

% 85 ات 5

رازفا مرن

i-Launcher

.دننک رییغت ،رتهب درکلمع روظنم هب ،یلبق علاطا نودب تسا نکمم تاصخشم

ميس یب هکبش

،SNS & Cloud ،لیمیا ،Auto Backup ،Remote Viewfinder ،MobileLink S/W رييغت هدنهد راطخا ،ميقتسم Wi-FI ،AutoShare ،AllShare Play

 

طبار

USB 2.0

یجورخ طبار

لاتیجید

 

)ونوم( نفورکیم ،)ونوم(یلخاد یوگدنلب

یجورخ/یدورو

ادص

 

)باختنا لباق( PAL ، NTSC :A/V

ریوصت یجورخ

 

 

تلو 5/0

قرب یدورو طبار

میقتسم

 

 

قرب عبنم

)تعاس رب رپمآ یلیم 700 ,BP70A( نوی-مویتیل یرتاب

ژراش لباق یرتاب

)نیپ 5( ورکیم USB

طبار عون

.دشاب توافتم قرب عبنم ،امش هقطنم هب هتسب تسا نکمم

145پیوستها