ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل

.ديهد راشف ار ][ و هدرک باختنا ار لاسرا یارب رظن دروم یاه لياف6 6

.دشاب رتشیب تیاباگم 7 زا دیابن اهلیاف یلک مجح .دینک باختنا لیاف 20 رثکادح دیناوت یم امش

.دینک باختنا Next7 7

ار دش ماجنا سپس و ،دينک دراو ار دوخ تاحيضوت ،دينک باختنا ار حيضوت هبعج8 8

.دينک باختنا

.دینک باختنا لاسرا9 9

.دنک یم لاسرا ار لیمیا نیبرود
لیمیا باسح هب طوبرم یاهاطخ ،دسرب رظن هب زیمآ تیقفوم سکع لاسرا هک یتروص رد یتح

.دوش هتفرگ رظن رد همانزره ناونع هب ای دروخب تشگرب سکع هک دوش ثعاب تسا نکمم هدنریگ ناکما ،دشاب هدشن ماجنا یتسرد هب لیمیا کارتشا تامیظنت رگا ای دشابن دوجوم یا هکبش چیه رگا

.تشاد دهاوخن دوجو لیمیا لاسرا دیناوت یم هک سکع حوضو رثکادح .تسین لاسرا لباق دشاب زاجم دح زا شیب نآ هزادنا هک یلیمیاحوضو اب هیناث 30 دینک یراذگراب دیناوت یم هک یملیف نیرت ینلاوط و 2M ،دینک لاسرا روط هب ،2M زا رتشیب هدش باختنا سکع حوضو رگا .تسا زا هدافتسا اب هدش طبض ملیف ای

.دوش یم هداد زیاس رییغت یرت نییاپ حوضو هب راکدوخ ،دیشاب هتشاد یسرتسد لیمیا كی هب دیناوت یمن ربراك دییأت تامیظنت ای لاوریاف كی دوجو لیلد هب رگا

.دیریگب سامت هكبش تامدخ هدنهد هئارا ای هكبش ریدم اب
.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلیاف چیه یتقو
یم لیمیا )Wi-Fi( یراذگ کارتشا باختنا سپس و ،] [ نداد راشف اب ،شخپ تلاح رد
.دینک لاسرا زین لیمیا دیناوت

لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا

تفایرد یارب .دینک لاسرا لیمیا قیرط زا ار نیبرود رد دوجوم یاهملیف ای اه سکع دیناوت یم امش )105 هحفص( .دینک هعجارم "نتم ندرک دراو" هب ،نتم ندرک دراو هرابرد تاعلاطا

.موبلآ >Wi-Fi<هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دینک باختنا ار

2

2

کی هب راکدوخ روط هب ،هدش لصتم AP هاگتسد نیرخآ قیرط زا ات دنک یم یعس هاگتسد

.دوش لصتم WLAN

ار دوجوم AP یاه هاگتسد راكدوخ روط هب ،دشاب هدشن لصتم WLAN هب لابقً نیبرود رگ)102 هحفص( .دنك یم وجتسج

ار دش ماجنا سپس و ،دینک دراو ار دوخ لیمیا یناشن ،دینک باختنا ار هدنتسرف هبعج3 3

.دینک باختنا

.دوش یم جرد راکدوخ روط هب تاعلاطا نیا ،دیا هدرک هریخذ ار دوخ تاعلاطا لابقً رگا)112 هحفص(

باختنا ار یناشن کی ،یلبق ناگدننک لاسرا تسرهف زا یناشن کی زا هدافتسا یارب

.دینک

باختنا ار دش ماجنا سپس و ،دینک دراو ار لیمیا یناشن ،دینک باختنا ار هدنريگ هبعج4 4

.دینک

.دینک باختنا ار یناشن کی
،یلبق ناگدنریگ تسرهف زا یناشن کی زا هدافتسا یارب
ار هدنریگ 30 رثکادح دیناوت یم امش .دینک باختنا ار

،رتشیب ناگدنریگ ندرک هفاضا یارب

 

 

.دینک دراو

 

.دینک باختنا ار
،تسرهف زا یناشن کی فذح یارب

.دینک باختنا یدعب5 5

114شبکه بیسیم