مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

ملیف زا ریوصت نتفرگ

ار ] [ ،ديريگب ار نآ ريوصت ديراد دصق هک یا هطقن رد ،مليف یاشامت ماگنه رد1 1

.دیهد راشف

.دیهد راشف ار ] [2 2

.دوب دهاوخ یلصا ملیف حوضو هزادنا هب ،هدش هتفرگ ریوصت لیاف حوضو

.دوش یم هریخذ دیدج لیاف کی ناونع هب هدش هتفرگ ریوصت

 

 

ملیف شرب

 

.دیهد راشف ار ]

[ سپس و ،دینک باختنا ملیف کی ،شخپ تلاح رد1

1

 

.دینک باختنا ملیف شرب2

2

 

.دیهد راشف ار ] [ ،ملیف شخپ عورش یارب3

3

.دیهد راشف ار ]

[ ] [ ،دوش زاغآ شرب دیهاوخ یم هک ییاج رد4

4

 

.دیهد راشف ار ] [ ،ملیف شخپ یريگ رس زا یارب5

5

.دیهد راشف ار ]

[ ] [ ،دباي ناياپ شرب دیهاوخ یم هک ییاج رد6

6

 

.دیهد راشف ار ] [ ،نداد شرب یارب7

7

 

.دینک باختنا ار یلب ،دش نایامن وشزاب مایپ هک یماگنه8

8

.دشاب هیناث 10 لقادح دیاب یلصا ملیف لوطیقاب رییغت نودب ار یلصا ملیف و هدرک هریخذ دیدج لیاف کی ناونع هب ار هدش شیاریو ملیف ،نیبرود

.دراذگ یم

87پخش/ویرایش