اه‌تسویپ

.دینک بسک تاعلاطا ،یرادهگن و ریمعت و تاصخشم ،اطخ یاه ماغیپ هرابرد

128… …………………………………………………………… اطخ مایپ

130… ………………………………………………… نیبرود زا یرادهگن

130… ……………………………………………… نیبرود ندرک زیمت

131 … …………………………………… نیبرود زا یرادهگن ای هدافتسا132… ………………………………………… هظفاح یاه تراک هرابرد

135… …………………………………………………… یرتاب هرابرد

139 … ………………………………… تامدخ زکرم اب نتفرگ سامت زا لبق

142… ………………………………………………… نیبرود تاصخشم

146… ………………………………………………… تاحلاطصا تسرهف

151… …………………………………………………………… تسرهف