اه سکع نتفرگ

.دیهد راشف همین ار ]رتاش[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح هب تشگزاب یارب4 4

.تسا هدش سوکوف هژوس یور هک تسانعم نیدب زبس رداک

.تسا سوکوف زا جراخ هژوس هک تسانعم نیدب زمرق رداک

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،هدش هتفرگ سکع هدهاشم یارب5 5

.دیهد راشف ار ][ ،هدش هتفرگ سکع هدهاشم یارب6 6

.دینک باختنا ار یلب سپس و ،دیهد راشف ار ][ ،سکع فذح یارب

.دیهد راشف هرابود ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح هب تشگزاب یارب7 7

.دینک هظحلام ار هحفص 40 ،رت حضاو یاه سکع نتفرگ یارب یتاکن تفایرد یارب

.دیریگب دای ار دنمشوه کیتاموتا تلاح رد عیرس و ناسآ یرادربسکع هوحن

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس3 3

36عملکردهای اولیه