عیرس عاجرا

اه ملیف هب فلتخم یاه هولج لامعا 53 مليف رتليف تلاحنیبرود شزرل شهاک 39 )OIS( ريوصت یرون ريگشزرل

80 کچوک ریواصت ناونع هب اه لیاف هدهاشم81 هورگ بسح رب اهلياف هدهاشم83 هظفاح یاه لیاف مامت فذح

85 وشدیلاسا تروص هب اه لیاف هدهاشم92 نویزیولت رد اه لیاف هدهاشم

93 هنایار هب نیبرود لاصتا112 لیمیا قیرط زا اه ملیف ای اه سکع لاسرا115 سكع ای ملیف كارتشا یاه تیاس زا هدافتسا123 ادص یدنلب و ادص میظنت124 شیامن هحفص و ییانشور میظنت125 شیامن هحفص نابز رییغت125 تعاس و خیرات میظنت

139 تامدخ زکرم اب نتفرگ سامت زا لبق
)ییانشور( یهدرون میظنت

63 )رون هب تیساسح میظنت یارب( ISO تيساسح69 )یهدرون میظنت یارب( EV

)نشور هنیمز سپ لباقم رد اه هژوس ندرک یثنخ یارب( ACB70 70 یریگ هزادنا)فلتخم یهدرون هب هباشم هنحص زا سکع 3 نتفرگ یارب( AEB73هرظنم زا نتفرگ سکع 47 هرظنم > هنحص تلاح48 هدنز یاماروناپ تلاحاهسکع هب هولج لامعا 52 یيوداج ميرف تلاح52 سکع رتليف تلاح54 Split یرادربسکع تلاح

55 کرحتم سکع تلاح74 )گنر عابشا ای ،تسارتنک ،حوضو میظنت یارب( ریوصت میظنت

دارفا زا نتفرگ سکع 50 ابيز ريوصت تلاحمشچ یزمرق حیحصت/مشچ یزمرق61 )مشچ یزمرق حلاصا ای یریگولج یارب(67 هرهچ صیخشتیکیرات رد ای بش رد نتفرگ سکع

47 باتفآ عولط ،باتفآ بورغ > هنحص تلاح51 بش رد یساکع تلاح61 شلاف یاه هنيزگ

63 )رون هب تیساسح میظنت یارب( ISO تيساسحنشکا یاهسکع نتفرگ73 سکع نتفرگ ،موادماه لگ ای ،تارشح ،نتم زا نتفرگ سکع 47 نتم زا یرادربسکع > هنحص تلاح51 کيدزن یامن تلاح64 کیدزن هلصاف
13