تیفیک و حوضو باختنا

ملیف حوضو میظنت

.دیهد راشف ار ] [ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دينک باختنا ار ملیف هزادنا2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

.HD نویزیولت یور رب شخپ یارب HD یاهلیاف :1280 X 720.گولانآ نویزیولت یور رب شخپ یارب SD یاهلیاف :640 X 480.دینک رشتنم بو هحفص یور :320 X 240تیاس بو کی یور رب ،میس یب هکبش زا هدافتسا اب :نتشاذگ کارتشا هب یارب.)هیناث 30 رثکادح( دینک رشتنم
.دیوش انشآ ریوصت تیفیک و کیکفت تامیظنت رییغت هوحن اب

حوضو باختنا

رتگرزب یذغاک یور ار نآ ناوت یم نیاربانب و تشاد دهاوخ یرتشیب یاه لسکیپ ،ملیف ای سکع ،کیکفت شیازفا اب

.دبای یم شیازفا زین لیاف هزادنا ،دینک یم هدافتسا لااب کیکفت زا یتقو .داد شیامن رتگرزب یا هحفص یور ای درک پاچ

سکع حوضو میظنت

.دیهد راشف ار ] [ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دينک باختنا ار سکع هزادنا2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

.دینک پاچ A1 ذغاک یور :4608 X 3456.دینک پاچ )3:2( ضیرع تبسن اب A1 ذغاک یور :4608 X 3072اب ای دینک پاچ )16:9( امن مامت تبسن اب A1 ذغاک یور :4608 X 2592.دینک شخپ HD نویزیولت.دینک پاچ A2 ذغاک یور :3648 X 2736.دینک پاچ A4 ذغاک یور :2592 X 1944.دینک پاچ A5 ذغاک یور :1984 X 1488اب ای دینک پاچ )16:9( امن مامت تبسن اب A5 ذغاک یور :1920 X 1080

.دینک شخپ HD نویزیولت

.دینک تسویپ لیمیا هب :1024 X 768
58 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری