تسرهف

ج

93نیبرود ندرک ادج

چ

21 تیعضو غارچ

88 ندناخرچ

ح

43دنمشوه کیتاموتا تلاح 44 همانرب تلاح

48هدنز یاماروناپ تلاح 79 شخپ تلاح

50ابيز ريوصت تلاح

یلاوت تلاح

73)AEB( راکدوخ یهدرون هشورک 73 تکرح رد سکع نتفرگ 73 موادم

125 نابز تامیظنت

25 نامز تامیظنت

35 یتوص تامیظنت

125,25 ینامز هقطنم تامیظنت 125 تعاس/خیرات میظنت

 

ریوصت میظنت

 

عابشا

74

90 شخپ تلاح

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

 

74 ریوصت تقد

 

ییانشور

69

90 شخپ تلاح

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

 

91 مشچ یزمرق

 

تسارتنک

74

90 شخپ تلاح

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

126 هرابود میظنت )ACB( تسارتنک راکدوخ نزاوت

90 شخپ تلاح

70یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

71 یدیفس نزاوت

پ

128اطخ یاه مایپ

ت

رميات

20رميات غارچ 60 یرادربسکع تلاح

68ندز کلپ صیخشت 67 هرهچ صیخشت 80 کچوک ریواصت 123 عورش ریوصت

ندرک زیمت

130نیبرود هندب

130 زنل

130رگشیامن

ريوصت ميظنت

90 ACB

125 تامیظنت

ا

94امش Mac هنایار هب لاصتا 85 وشدیلاسا

گنر عابشا

90 شخپ تلاح

74یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

اه لیاف لاقتنا

110Auto Backup 94 Mac

93 Windows

112 لیمیا

ب

یرتاب

136 طایتحا

23 ندرک جرد

24 ندرک ژراش

19یدنب هتسب ندرک زاب 83 ندرک گرزب

151پیوستها