مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

.ديهد راشف تسرهف ندرک زاب یارب ار ][ سپس و ديورب هاوخلد تسرهف کي هب3 3

.ديهد راشف لياف هدهاشم یارب ار ][ سپس و ديورب هاوخلد لياف کي هب4 4

ار ][ سپس و ،ديناخرچب پچ هب ار ]موز[ یلبق شيامن هب تشگزاب یارب5 5

.ديهد راشف

نامزاس ،نيبرود ات دشکب لوط یتدم تسا نکمم ،اهلياف دادعت هب هتسب ،ديهدب ريي غت ار هورگ رگا

.دنک ددجم یهد یدنب هقبط لخاد یاه لیاف همه ،دینک فذح ار لیاف عون ای خيرات بسحرب هدش یدنب هقبط هورگ رگا

.دش دنهاوخ فذح

هورگ بسح رب اهلياف هدهاشم

.لیاف عون ای ،خیرات لثم ییاه هورگ ساسا رب اه لیاف هدهاشم

.دیناخرچب پچ هب ار ]موز[ ،شخپ تلاح رد1 1

هب ار اه لیاف ، باختنا سپس و >موبلآ< هب نتفر اب یگناخ هحفص رد دیناوت یم نینچمه

.دینک هدهاشم کچوک ریواصت تروص

.دینک باختنا ار هورگ کی رتلیف سپس و ،دیهد راشف ار ]

[2 2

رتلیف

همه

خیرات

لیاف عون

تشگزاب باختنا

حرش دامن

.دینک هدهاشم یلومعم تروص هب ار اهلیاف :همه

.دینک هدهاشم ،دنا هدش هریخذ هک یخیرات ساسا رب ار اه لیاف :خیرات

.دینک هدهاشم لیاف عون ساسا رب ار اه لیاف :لیاف عون

81پخش/ویرایش